Monthly Archives: ژوئن 2015

برنامه های آزمون عملی

برنامه ی آزمونهای عملی کارآموزانی که در آزمون کتبی 22 خرداد قبول شده اند بشرح زیر می باشد .