Monthly Archives: ژوئن 2016

برنامه ی آموزشی مرکز در شش ماهه اول ۹۵

فراخوان تدریس دوره ی آموزش تجزیه و تحلیل شغل به روش DACUM

سازمان آموزش فنی و حرفه ای در نظر دارد دوره ی آموزش تجزیه و تحلیل شغل به روش دیکوم DACUM را برگزار نماید . لطفا مربیانی که در این خصوص تجربیاتی دارند پس از مطالعه ی نامه ی زیر نسبت به ارسال درخواست به آدرس ایمیل دفتر برنامه ریزی درسی به نشانی نامه ی پیوست اقدام فرمایید .