توسعه سایت شبکه فن ورز هوایی


در دنیای صنعتی امروز یکی از زیرساختهای لازم، توسعه شبکه توزیع برق بوده، که مورد نیاز صنایع کوچک، متوسط و بزرگ میباشد، با عنایت به اینکه یکی از اهداف آموزش، توسعه رشته های پرمخاطب می باشد،این احساس ضرورت مسئولین مرکز را بر آن واداشت تا با تامین تجهیزات فیزیکی مناسب و ایده آل تر جهت کارآموزان، با هدف تربیت نیروی انسانی بهینه در این عرصه قدمی ارزنده برداشته شود لذا با پیگیری های متعدد و رایزنی با شرکت توزیع برق استان مرکزی، تعدادی تیرهای چراغ برق در ارتفاع های گوناگون نصب و کابل کشی های لازم در مرکز درجه یک و تخصصی اراک صورت پذیرفت.
لازم به ذکر است رشته فن ورز شبکه هوائی یکی از رشته های تخصصی و پایه مورد نیاز در صنعت توزیع برق میباشد