برگزاری جلسه برنامه ریزی آموزشی سال ۹۷

با عنایت به اهمیت و پیش بینی برنامه های آموزشی در هر سیستم آموزشی و با هدف برنامه ریزی و برگزاری رشته های متنوع واستاندارهای مهارتی جدید در مرکز درجه یک و تخصصی اراک با حضور مربیان اثربخش و مسئولین مرکز جلسه هم اندیشی برگزار گردید، بر همین اساس و با هدف گزاری های انجام شده و با حمایت مسئولین اداره کل در سال جدید شاهد برگزاری رشته های متنوع و کاربردی در مرکز خواهیم بود.