ارزیابی آزمون گران عملی

با هدف افزایش سطح آموزش ها و بررسی کارشناسی موثر بر اجرای روند آزمون های عملی، برای اولین بار در سطح استان مرکزی و با هماهنگی اداره سنجش و ارزشیابی مهارت فاز اول فرایند ارزیابی آزمون گران عملی در مرکز درجه یک و تخصصی اراک اجرا میگردد.