برگزاری کلاسهای فوق برنامه در مرکز

a5536f30099001edf90eed4523bdc051
از آنجا که علاوه بر مهارتهای فنی جهت انجام فعالیتهای اقتصادی ،دانشهای دیگر نیز مورد نیاز می باشد با همکاری جناب دکتر شاهین شاه میری آموزشهای قوانین کسب و کار ،تامین اجتماعی ،معاملات با چک و … جهت کارآموزان برگزار گردید