برگزاری جلسه مشترک آموزشی مرکز درجه یک و تخصصی و نظام مهندسی کشاورزی

با هدف توسعه آموزشهای مهارتی و تعاملات دو جانبه فی ما بین مرکز درجه یک و تخصصی اراک و نظام مهندسی کشاورزی شهرستان اراک ، جلسه مشترکی برگزار و ضمن تفاهم بر روی آموزشهای مورد نیاز ، بر استفاده از ظرفیتهای دو نهاد تاکید گردید.
در این جلسه که نمایندگان محترم نظام مهندسی کشاورزی و مربی کشاورزی مرکز حضور داشتند از تلاشهای مراکز آموزش فنی و حرفه ای در افزایش سطح مهارتی اعضای نظام مهندسی کشاورزی استان تقدیر بعمل آمد