برگزاری اولین جلسه آموزشی سال ۹۸

در راستای برنامه ریزی آموزشی سال ۹۸ ، جلسه ای با حضور مربیان ارجمند مرکز درجه یک و تخصصی اراک برگزار گردید. در ابتدای جلسه روح الهی رییس مرکز از زحمات و تلاشهای یک ساله مربیان در سال ۹۷ تقدیر و با تاکیید بر اینکه بیشترین ساعت آموزشی سطح استان مرکزی متعلق به این مرکز میباشد بر ادامه و طی این رسالت کما فی السابق تاکیید نمودند، در این نشست سیاستها و انواع مدلهای آموزشی در صنایع ، اصناف و دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت