بازدید از شرکت فروسیلیسیوم شهرستان خمین


در راستای نیاز سنجی آموزشی از کارگاه ها و کارخانجات مستقر در قطب های صنعتی استان، جلسه ای مشترک با مسئولین آموزشی شرکت فروسیلیسیوم شهرستان خمین در محل شرکت برگزار گردید، این شرکت با استعداد نیروی انسانی مناسب و علاقمند به افزایش توانمندیهای مهارتی با نیازسنجی آموزشی، سعی در افزایش مهارت نیروهای متخصص خود با بهره گیری از مربیان آموزش فنی و حرفه ای را سرلوحه آموزش شرکت قرارداده است، در این جلسه که با حضور جناب مهندس شاه محمدی مدیرکل ، شریعت ریاست محترم اداره آموزش و مسئولین شرکت مربوطه برگزار گردید، مهندس روح الهی از پیگیری های انجام شده در شناخت نیازهای آموزشی صنایع فعال ،مستعد ، شناسایی استاد کاران مهارتی و همچنین برنامه ریزیهای لازم جهت ارائه خدمات آموزشی در آینده ای نزدیک خبر داد.