نشست هم اندیشی و بازدید از مرکز

در راستای پیگیری تفاهمنامه همکاری مابین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی و پارک علم و فناوری، جلسه ای مشترک با حضور معاونت محترم پارک جناب آقای دکتر کریم الدینی، مهندس شمس رییس مرکز پیش رشد، معاونت محترم اداره کل آموزش فنی و حرفه ای جناب مهندس رستمی، ریاست محترم اداره آموزش جناب مهندس شریعت، ریاست و معاونت مرکز درجه یک و تخصصی اراک جناب مهندسان روح الهی و یار احمدی در محل مرکز درجه یک و تخصصی اراک برگزار گردید. در این جلسه علاوه بر پیگیری مصوبات جلسه
قبل ، قرار بر برگزاری دوره های تخصصی نرم از سوی پارک جهت مربیان و کارآموزان شد، در انتها توسط اعضای جلسه بازدیدی از کارگاههای آموزشی مرکز صورت پذیرفت.
20191123_151652