همکاری مرکز درجه یک و تخصصی اراک و خوشه سازندگان تجهیزات نفت،گاز،پتروشیمی،و نیروگاه های اراک

در راستای انجام بخشی از رسالت آموزش های مهارتی واتباط با صنایع، پس از بازدید جناب دکتر مهدی شهری مدیر عامل محترم شرکت توسعه صنعت انرژی استان مرکزی، جلسه ای هم اندیشی با حضور جناب مهندس عابدی منفرد، روح الهی و دکتر شهری درخصوص نحوه نیازسنجی آموزشی شرکتهای مذکور در محل ساختمان کسب و کار برگزار و تعامل و گفتگوی لازم صورت پذیرفت و با تاکید هر دوطرف قرار بر ادامه جلسات کارشناسی در هفته های آتی گردید.