مصاحبه ریاست مرکز با رادیو برنامه به وقت جوانی

در راستای توسعه فرهنگ مهارت آموزی وآشنائی بیشتر قشر جوان با دوره های آموزشی فنی و حرفه ای به ویژه دوره های مرتبط با فن آوری اطلاعات و اپلیکیشن های همراه و اهمیت این فن آوری و فراهم بودن تمام زمینه های آموزشی در این رشته ، ریاست مرکز جناب آقای روح الهی با برنامه به وقت جوانی مصاحبه ای انجام و از قشر جوان جهت فراگیری این آموزشها دعوت بعمل آورد.