بازدید از کارگاههای مرکز توسط مسئولین اداره کل

با هدف پیگیریهای سیاستهای آموزشی و بررسی وضعیت برخی از کارگاهها از جمله سی ان سی ، تراش و فرز و بازدید از دستگاههای موجود و میزان از کارافتادگی آنها جناب مهندس رستمی و شریعت ، معاونت محترم آموزشی و ریاست محترم آموزش در این کارگاهها حاضر و از نزدیک دستگاهها را بررسی نمودند.مدیر کل محترم نیز رهنمودهای لازم را به پرسنل گوشزد نمودند.
در این بازدید جناب مهندس علیرضا اکبری ،یاراحمدی و روح الهی مسئولین را همراهی نمودند.