آشنائی کارآموزان با فضای کسب و کار با بازدید آموزشی کارگاه قارچ

در راستای آموزشی کارآموزان با محیط کار واقعی تولید و کسب و کار ، کارآموزان رشته پرورش قارچ با هماهنگی مربی محترم جناب مهندس امینی از کارگاه پرورش قارچ شرکت باقری در مورخه ۲۲/۱۰/۹۸ بازدید نمودند.
IMG_1156
IMG_1159