ابراهیم نکیسا از ارائه آموزش های فنی و حرفه ای در شهر جدید امیرکبیر خبرداد.

در نشست مشترک مسئولین مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید سلیمانی اراک با مدیرعامل شرکت عمران شهر امیرکبیر توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در این شهر مورد گفتگو قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل،ابراهیم نکیسا دراین باره اظهارداشت:این نشست که در راستای اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه منعقد شده بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با شرکت عمران شهر جدید امیر کبیر برگزارشد.

رئیس مرکز آموزش شهید سلیمانی اراک در این نشست با بیان اینکه توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و برقراری عدالت اجتماعی در حوزه مهارت یکی از سیاست های آموزشی است که ازسوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای پیگیری و دنبال می شود افزود: شهر جدید امیر کبیر نیز به دلیل فاصله زیاد از شهرستان اراک ساکنین امکان بهره مند شدن از ظرفیت های مهارتی را نخواهند داشت که با همکاری و براساس نیاز سنجی آموزشی از سوی مسئولین شهر امیر کبیر امیدواریم بتوانیم ارائه خدمات آموزشی را در این شهربرقرارنماییم.

در ادامه این نشست مرادی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر نیز با اشاره به اینکه خوشبختانه آموزش های فنی و حرفه ای از ظرفیت ها ومنابع انسانی خوبی برخودار هستند که میتوان با همکاری و تعامل دوجانبه ارائه این خدمات را در این شهر برقرارنمود.

شایان ذکر است در حاشیه این نشست بازدیدی از سوی مسئولین مرکز آموزش فنی و حرفه ای از مکان های درنظر گرفته شده جهت ارائه آموزش های مهارتی صورت گرفت.