برگزاری دوره های تخصصی مخابرات

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید سلیمانی اراک با مشارکت مخابرات منطقه مرکزی دوره های تخصصی در حوزه مخابرات را برگزار می کند. این دوره ها به قصد تربیت نیروی ماهر برای شرکتهای پیمانکاری مخابرات صورت می گیرد.

دوره های مخابرات