برگزاری دوره راه اندازی آسانسور

دوره ی راه اندازی آسانسور از ۳۰ مهر در کارگاه آسانسور تنها کارگاه آموزشی آسانسور در استان مرکزی برگزار می شود. برای پذیرش و ثبت نام دوشنبه ۲۵ مهر ساعت ۹:۰۰ صبح به مرکز مراجعه فرمایید.

photo1780779506