تاریخ آزمونهای عملی

کلیه آزمونهای عملی دوره های مرکز که در تاریخ ۱۵ اسفند آزمون تئوری آنها برگزار شده است در تاریخ دوشنبه ۲۵ اسفند ساعت ۸ صبح برگزار خواهد شد .