آمادگی میزبانی سفیر تاجیکستان

بازدیدسفیر تاجیکستان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای درجه یک و تخصصی اراک
نعمت اله امام زاده  سفیر جمهوری تاجیکستان روز پنج شنبه قصد بازدید از مرکز را به منظور آشنایی با توانمندی های مرکز در خصوص آموزش های فنی و حرفه ای دارند .