برگزاری دوره ی آموزشی سیستمهای حفاظتی و کنترل ساختمان

آزمون ورودی از متقاضیان دوره ی سیستمهای حفاظتی ساختمان با حضور ۴۰ نفر از متقاضیان برگزار شد و نتایج آزمون و مصاحبه ی حضوری بشرح زیر اعلام گردید .

اعلام نتایج آزمون ورودی رشته سیستم های هوشمند ساختمان