برگزاری مسابقات ملی مهارت مرحله ی کشوری

پانزدهمین دوره ی مسابقات ملی مهارت در مرحله ی کشوری با حضور تیمهایی از مراکز مختلف استان در حال انجام است .