تامین نیروی متخصص و ماهر بازار کار

890609۳ نفر از مهارت آموختگان رشته تراشکاری و CNC مرکز درجه یک و تخصصی اراک جهت بکارگیری و جذب به شرکت پترو فجر مرکزی معرفی شدند.