شروع برداشت محصول کارگاه پرورش قارچ دکمه ای

برداشت محصول از کارگاه پرورش قارچ دکمه ای مرکز شروع شد .

این کارگاه که زیر مجموعه ی کارگاههای آموزشی در زندان مرکزی اراک می باشد با مربیگیری آقای پژمان حیدری فعالیت می کند و از یکشنبه ۱۶ شهریور محصول آن قابل برداشت شده است .

قارچ دکمه ای