برگزاری کارگاه آموزشی آشنائی با مضرات مواد مخدر ویژه کارآموزان

بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته کارگاه آموزشی آشنائی با مضرات مواد مخدر به صورت ماهیانه برای کارآموزان کارگاه های مختلف برگزار می گردد.کارگاه آموزشی بهمن ماه ویژه کارآموزان کارگاههای برق،آسانسور،و بازرسی جوش برگزار گردید.
مواد مخدر بهمن 95.page0001