شروع کلاسهای مرکز علمی کاربردی

کلاسهای مرکز آموزش علمی کاربردی از تاریخ ۵ مهر ( روز شنبه ) مطابق برنامه شروع می شود . به اطلاع می رساند که مقررات انضباطی و حضور و غیاب به دقت مورد اجرا قرار می گیرد و در صورت عدم حضور دانشجویان مطابق مقررات رفتار خواهد شد .