بازدید تعدادی از دانشجویان دانشگاه اراک از کارگاههای مرکز تخصصی و درجه یک اراک

به منظور ترویج آموزشهای مهارتی تعدادی از دانشجویان دانشگاه اراک از کارگاههای مرکز تخصصی و درجه یک اراک بازدید و از تجربیات مربیان به ویژه جناب مهندس مختاری مربی محترم جوشکاری سازه های فلزی این مرکز در خصوص فراگیری آموزشهای مهارتی در کنار علم آموزی بهره مند گردیدند

IMG_0087