اهداء سیم کارت رایگان به کارکنان و کارآموزان

با هماهنگی صورت گرفته با دفتر پیشخوان دولت تعدادی سیم کارت رایگان به کارآموزان ، کارکنان و مربیان متقاضی اهداء گردید