بازدید از مرکز آموزش و اشتغال معلولین

ریاست و معاونت مرکز درجه یک و تخصصی اراک با حضور درمرکزآموزش واشتغال معلولین ایلیا روستای چقا ازنزدیک درجریان روند آموزشهای مهارتی این مرکز قرار گرفتند .این مرکز در حال حاضر , با گنجایش ۵۰ کارآموز برای بهرمندی از دوره های آموزشی و ورود به فضای کسب و کار ،شرایط مناسبی را دارا میباشد .هدف اصلی آموزش ها در این مجموعه ایجاد اشتغال درآمدزا برای جامعه هدف خود بصورت حرفه ای در جهت خلق مهارتها و تواناییهای لازم و در نهایت ایجاد حس خودباوری و بهره وری برای اعضا است، دوره های خیاطی، عروسک دوزی، کیف دوزی و طلا و جواهر سازی از دوره های آموزشی این عزیزان در نظر گرفته شده است.