کسب دیپلم افتخار مسابقات آزاد مهارت

آقای احسان حاتمی از استان مرکزی در رشته آزمایشگر قطعات صنعتی به روش مایعات نافذ PT در مسابقات ملی مهارت آزاد موفق به کسب دیپلم افتخار گردید. این مسابقات سبب هم افزایی ،برقراری ارتباط بین صنعت وآموزش و حرکتی برای ارتقای سطح دانش ومهارت درکشور میباشد. مسابقات مهارت آزمایشگر قطعات صنعتی به روش PTدر راستای تعاملات مربوط به امکان سنجی آموزشی و ارتقای مهارت شاغلان در زمینه بهبود کیفیت کار انجام میشود.دراین مسابقات به نفرات اول تا سوم این مسابقات به ترتیب ۲ سکه، یک سکه و نفر سوم نیم سکه بهار آزادی اهدا و برای سایر شرکت کنندگان گواهینامه سطح اعطا گردید.