کارگاه جوشکاری

نام و نام خانوادگی : احسان حسین آباد      نام پدر :                            سال تولد :۱۳۷۱
آخرین مدرک تحصیلی :     سیکل                                    رشته تحصیلی :
وضعیت سربازی : دارای کارت پایان خدمت
گواهینامه های مهارت :جوشکاری
مهارت ها:
تجربیات و سوابق کاری:

______________________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی :   فرشاد رضایی       نام پدر :                         سال تولد :۱۳۷۱
آخرین مدرک تحصیلی :   سیکل                                      رشته تحصیلی :
وضعیت سربازی : دارای کارت پایان خدمت
گواهینامه های مهارت : جوشکاری
مهارت ها:
تجربیات و سوابق کاری:

___________________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی :   فرید فرحانی جاسمی     نام پدر :                        سال تولد :۱۳۷۳
آخرین مدرک تحصیلی :     سیکل                                       رشته تحصیلی :
وضعیت سربازی : دارای کارت پایان خدمت
گواهینامه های مهارت : جوشکاری
مهارت ها:
تجربیات و سوابق کاری:

__________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی :   جواد محمدی        نام پدر :                             سال تولد :۱۳۷۳
آخرین مدرک تحصیلی :   دیپلم                                          رشته تحصیلی :
وضعیت سربازی : معافیت دائم
گواهینامه های مهارت : جوشکاری
مهارت ها:
تجربیات و سوابق کاری: