کارگاه برق

نیروی کار ماهر رشته برق

 

نام و نام خانوادگی : مسعود آزاد             نام پدر :                       سال تولد :۶۸
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس                                        رشته تحصیلی : برق
وضعیت سربازی : دارای کارت پایان خدمت
گواهینامه های مهارت :plc
مهارت ها:
تجربیات و سوابق کاری:

_____________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی :   بهنام شیرزاد            نام پدر :                    سال تولد :۶۸
آخرین مدرک تحصیلی لیسانس                                         رشته تحصیلی : برق
وضعیت سربازی :
گواهینامه های مهارت :plc
مهارت ها:
تجربیات و سوابق کاری:

_________________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی : علی ابوالقاسمی         نام پدر :                       سال تولد : ۶۹
آخرین مدرک تحصیلی :   لیسانس                                      رشته تحصیلی : برق
وضعیت سربازی :  معافیت تحصیلی
گواهینامه های مهارت :plc
مهارت ها:
تجربیات و سوابق کاری:

______________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی :   علی رحیمی              نام پدر :                     سال تولد : ۷۰
آخرین مدرک تحصیلی :   لیسانس                                        رشته تحصیلی : برق
وضعیت سربازی : معافیت تحصیلی
گواهینامه های مهارت :plc
مهارت ها:
تجربیات و سوابق کاری:

_______________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی : محمد رضایی            نام پدر :                        سال تولد :۷۲
آخرین مدرک تحصیلی :   لیسانس                                        رشته تحصیلی : برق
وضعیت سربازی :  دارای کارت پایان خدمت
گواهینامه های مهارت :ابزار دقیق
مهارت ها:
تجربیات و سوابق کاری:

___________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی : عبدالله شاملو         نام پدر :                            سال تولد :۶۵
آخرین مدرک تحصیلی :   لیسانس                                       رشته تحصیلی : برق
وضعیت سربازی : معافیت تحصیلی
گواهینامه های مهارت : ابزار دقیق
مهارت ها:
تجربیات و سوابق کاری:

_________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی :   حسین کامیاب قدیر لی                                    نام پدر :       سال تولد :
آخرین مدرک تحصیلی :   لیسانس                               رشته تحصیلی : برق
وضعیت سربازی : معافیت دائم
گواهینامه های مهارت : ابزار دقیق
مهارت ها:
تجربیات و سوابق کاری:

________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی : کامران گنجی         نام پدر :                           سال تولد :۷۲
آخرین مدرک تحصیلی : فوق دیپلم                                       رشته تحصیلی : برق
وضعیت سربازی :  معافیت تحصیلی
گواهینامه های مهارت : ابزار دقیق
مهارت ها:
تجربیات و سوابق کاری:

_____________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی : الیاس جباری             نام پدر :                  سال تولد :۱۳۶۹
آخرین مدرک تحصیلی :   دیپلم                                        رشته تحصیلی : برق
وضعیت سربازی :  دارای کارت پایان خدمت
گواهینامه های مهارت :نصاب تابلو برق
مهارت ها:
تجربیات و سوابق کاری:

_______________________________________________________________

نام و نام خانوادگی : رضا جباری        نام پدر :                            سال تولد :۱۳۶۰
آخرین مدرک تحصیلی : سیکل                                        رشته تحصیلی :
وضعیت سربازی :  دارای کارت پایان خدمت
گواهینامه های مهارت : نصاب تابلو برق
مهارت ها:
تجربیات و سوابق کاری:

___________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی : محمد رضا خانمحمدی        نام پدر :                       سال تولد :۱۳۷۲
آخرین مدرک تحصیلی :   سیکل                                         رشته تحصیلی :
وضعیت سربازی :  معافیت تحصیلی
گواهینامه های مهارت : نصاب تابلو برق
مهارت ها:
تجربیات و سوابق کاری:

_________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی فر شاد بابایی           نام پدر :                         سال تولد :۱۳۷۴
آخرین مدرک تحصیلی : دیپلم                                             رشته تحصیلی : برق
وضعیت سربازی :  معافیت تحصیلی
گواهینامه های مهارت : نصاب تابلو برق
مهارت ها:
تجربیات و سوابق کاری:

________________________________________________________________