کارگاه تراش CNC

نیروی کار ماهر کارگاه CNC

 

نام و نام خانوادگی :   وحید رضوانپور         نام پدر :                     سال تولد :۱۳۶۴
آخرین مدرک تحصیلی :   دیپلم                                  رشته تحصیلی : ساخت و تولید
وضعیت سربازی : دارای کارت پایان خدمت
گواهینامه های مهارت :تراش CNC
مهارت ها:
تجربیات و سوابق کاری:

__________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی : رضا یوسفی         نام پدر :                             سال تولد :۱۳۶۲
آخرین مدرک تحصیلی :   سیکل                                          رشته تحصیلی :
وضعیت سربازی : دارای کارت پایان خدمت
گواهینامه های مهارت : تراش CNC
مهارت ها:
تجربیات و سوابق کاری:

___________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی : مصطفی بهرامی       نام پدر :                             سال تولد :۱۳۶۴
آخرین مدرک تحصیلی :   دیپلم                                            رشته تحصیلی : مکانیک
وضعیت سربازی : دارای کارت پایان خدمت
گواهینامه های مهارت : تراش CNC
مهارت ها:
تجربیات و سوابق کاری:

_______________________________________________________________

نام و نام خانوادگی :   ابوالقاسم کیشانی فراهانی   نام پدر :                     سال تولد :۱۳۶۷
آخرین مدرک تحصیلی :   لیسانس                                 رشته تحصیلی : طراحی جامدات
وضعیت سربازی : معافیت تحصیلی
گواهینامه های مهارت : تراش CNC
مهارت ها:
تجربیات و سوابق کاری:

__________________________________________________________________