کارگاه هیدرولیک پنوماتیک

معرفی نیروی کار ماهر کارگاه هیدرولیک پنوماتیک

 

نام و نام خانوادگی :     مسلم جلیلی          نام پدر :                             سال تولد :۱۳۶۱
آخرین مدرک تحصیلی :   لیسانس                                                رشته تحصیلی : برق
وضعیت سربازی : دارای کارت پایان خدمت
گواهینامه های مهارت :مکاترونیک
مهارت ها:
تجربیات و سوابق کاری:

________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی : ساسان شریعتی پور         نام پدر :                         سال تولد :۱۳۶۸
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس                                                   رشته تحصیلی : برق
وضعیت سربازی : دارای کارت پایان خدمت
گواهینامه های مهارت : مکاترونیک
مهارت ها:
تجربیات و سوابق کاری:

______________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی :   مسعود رضایی       نام پدر :                                سال تولد :۱۳۶۸
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس                                                  رشته تحصیلی : برق
وضعیت سربازی : دارای کارت پایان خدمت
گواهینامه های مهارت : مکاترونیک
مهارت ها:
تجربیات و سوابق کاری:

_____________________________________________________________________

نام و نام خانوادگی :   حمید رضا جمالو      نام پدر :                             سال تولد:۱۳۶۹
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس                                               رشته تحصیلی : برق
وضعیت سربازی : دارای کارت پایان خدمت
گواهینامه های مهارت : مکاترونیک
مهارت ها:
تجربیات و سوابق کاری: