تماس با ما

شماره های موردنیاز:
رییس مرکز آقای فرهاد روح الهی : ۳۴۰۶۲۳۶۳
معاون مرکز : آقای محمد رضافراهانی ۳۴۰۶۲۳۶۲
فاکس : ۳۳۶۸۴۸۶۶
پذیرش و مشاوره مرکز آقایان طالبی و زارعی : ۳۳۶۸۴۸۶۷
آزمون آقای عزیزیان: ۳۳۶۷۸۷۹۷
آموزش دانشگاه خانم ها صالحی و لشنی : ۳۴۰۶۲۱۳۲