تماس با ما

شماره های موردنیاز:
رئیس مرکز اقای افکاری : ۳۴۰۶۲۳۶۳
فاکس : ۳۳۶۸۴۸۶۶
معاون مرکز آقای روح الهی : ۳۴۰۶۲۳۶۲
پذیرش و مشاوره مرکز آقایان طالبی و احسانی : ۳۳۶۸۴۸۶۷
آزمون آقای عزیزیان: ۳۳۶۷۸۷۹۷
آموزش دانشگاه خانم ها صالحی و لشنی : ۳۴۰۶۲۱۳۲

کانال تلگرامی مرکز
https://t.me/ertegh1araktvtoUntitled