تماس با ما

شماره های موردنیاز:
سرپرست مرکز آقای روح الهی : ۳۴۰۶۲۳۶۳
معاون مرکز : آقای فراهانی ۳۴۰۶۲۳۶۲
فاکس : ۳۳۶۸۴۸۶۶
پذیرش و مشاوره مرکز آقایان طالبی و زارعی : ۳۳۶۸۴۸۶۷
آزمون آقای عزیزیان: ۳۳۶۷۸۷۹۷
آموزش دانشگاه خانم ها صالحی و لشنی : ۳۴۰۶۲۱۳۲