معرفی نیروی کار ماهر

2

جوشکاری

asansoor-2

mashin

barq

بازرسی جوش

کارگاه CNC

هیدرولیک