مرکز درجه یک و تخصصی اراک

همکاران محترم مرکز درجه یک و تخصصی اراک جهت اطلاعات تکمیلی به امور اداری مرکز مراجعه نمایید

تاریخ
عنوان
ردیف
98/11/14 نیاز سنجی دوره های کرج در سال 99 7
98/10/30 ممنوعیت تشکیل دوره قبل از تایید اداره کل 6
98/10/22 تکمیل بیمه عمر و حوادث تا روز چهارشنبه مورخ 98/10/25 مراجعه به حضور جناب خلفیان 5
98/10/09 آزمون پداگوژی مجدد مربیان جدیدالاستخدام 4
98/09/25 محدودیت دوره های آموزشی کرج 3
98/09/20 ثبت نام دوره بازآموزی یک ماهه مربیان در سایت تربیت مربی شروع از ساعت 9 مورخ 20/9/98 الی ساعت 16 مورخ 25/9/98 2
98/09/20 اعلام اسامی فرزندان ممتاز همکاران به دفتر معاونت اداری تا مورخ 24/9/98 1


سری اقدامات بهبود و اصلاح فرایندها