مرکز درجه یک و تخصصی اراک

همکاران محترم مرکز درجه یک و تخصصی اراک جهت اطلاعات تکمیلی به امور اداری مرکز مراجعه نمایید

تاریخ
عنوان
ردیف
96/11/30 اطلاعیه مهم در خصوص تکمیل اطلاعات مربیان محترم در پرتال 6
96/11/27 همترازی تقدیرنامه ها در فرمهای ارزشیابی 5
96/11/26 تکمیل فرم ارزشیابی حداکثر تا مورخ 10 اسفند 96 4
96/11/24 پروژه مسکن نارون 3
96/11/23 تکمیل اطلاعات مربیان محترم 2
96/11/10 بیمه تکمیلی نوین 1


سری اقدامات بهبود و اصلاح فرایندها