صفحه اطلاع رسانی مرکز درجه یک و تخصصی اراک
sarba
register
cyber police
electrical
جذب سرباز مربی
تاریخ درج 96/11/3
مراحل ثبت نام کارآموز
تاریخ درج 96/10/15
کارگاه آموزشی پلیس فتا
تاریخ درج 96/9/20
کارگاه آموزشی ایمنی عمومی
برق تاریخ درج 96/9/28

roman96فراخوان مقاله نویسی
تاریخ درج 96/11/14
نمایش خودکار
سری اقدامات اصلاح و بهبود فرایندهای مرکز
loading